Trimakasih telah berkunjung di ZAINALBLOG Kami selalu menunggu kunjungan Anda berikutnya! Salaaaaaaam dari Zainal Abidin, S.Pd (Guru SMAN Unggul Pidie Jaya)!!! Untuk mendapatkan informasi terbaru silahkan bergabung dengan cara klik disini: FACEBOOK ZAINAL ABIDIN atau FACEBOOK INFO PENDIDIKAN

Saturday, 30 May 2015

SOAL UJIAN SEMESTER 2 MATA PELAJARAN KIMIA


NO
SOAL
Nomor Soal
Soal
1

2
3
4
5


6


7

Asam sitrat terkandung dalam buah jeruk. Apabila diuji dengan alat 
uji elektrolit ternyata lampu menyala. Namun, pada elektrode karbon 
terjadi gelembung gas. Pernyataan yang benar mengenai fenomena 
diatas adalah ....
a.    asam sitrat sedikit sekali terionisasi
b.    asam sitrat bereaksi dengan elektrode
c.    alat penguji elektrolit rusak
d.    asam sitrat termasuk non elaktrolit
e.    gas yang terbentuk berupa asam yang menguap

Larutan elektrolit lemah bila diuji dengan alat penguji berupa rangkaian
lampu, baterai yang disambungakan dengan dua elektrode, setidak tidak-
nya akan menunjukkan adannya gejala ....
a.    tidak muncul gelembung gas
b.    muncul gelembung gas
c.    lampu menyala terang
d.    lampu menyala redup
e.    lampu tridak menyala

Diantara larutan berikut yang termasuk larutan nonelektrolit yaitu ....
a.  larutan garam           b.  larutan asam cuka
c.  larutan urea              d.  Larutan sabun
e.  larutan cuka

Perhatikan Peryataan-peryataan berikut :
1)    volume larutan elektrolit
2)    konsentrasi larutan elektrolit
3)    menyalannya lampu pada alat uji
4)    tetapan ionisasi senyawa elektrolit
daya hantar listrik larutan elektrolit dipengaruhi oleh
a.  1 dan 2            b.  1 dan 3            c.  1 dan 4
d.  2 dan 4            e   3 dan 4

Apabila suatu senyawa elektrolit dilarutkan dalam air maka akan....
a.    senyawa akan mengendap
b.    larut tetap sebagai molekul-molekut senyawa
c.    air akan terionisasi menjadi ion positif dan negatif
d.    terbentuknya gelembung-gelembung gas
e.    mengalami ionisasi membentuk ion positif dan negatif

Lelehan kovalen polar tidak menghantarkan arus listrik karena ....
a.    ikatannya sangat kuat
b.    berwujud cair
c.    lelehannya terdiri atas molekul-molekul
d.    ion-ionnya bergerak bebas
e.    ada perbedaan keelktronegativitas

Senyawa-senyawa berikut dalam larutannya dapat menghasilkan
ion paling banyak yaitu ....
a.  NH4OH  0,2 M                b.  H2SO4  0,2 M
c.  CH3COOH 0,2 M            d.  C6H12O6  0,2 M
e.  C2H5OH  0,2 M
8
9

10
11
1213


Berikut ini beberapa pengertian konsep reaksi redoks
2)    pengikatan dan pelepasan elektron
3)    pengikatan dan pelepasan oksigen
4)    kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi
urutan pengertian reaksi redoks berdasarkan perkembangan teori 
redoks adalah ....
a.  3, 2, 1            b.  2, 3, 1               c.  2, 1, 3
d.  1, 3, 2            c.  1, 2, 3

Proses reduksi berlangsung pada perubahan reaksi ....
a.  SO2 à SO4-2                b.  H2à S
c.  MnO2 à MnO4             d.  BrO4- à BrO3-
e.  NH3 à N2

Unsur Mn mempunyai bilangan oksidasi sama dengan Cr dalam 
K2Cr2O7 terdapat dalam senyawa
a.  KMnO4           b.  K2MnO4            c.  MnO2
d.  MnSO4           e.  MnCl2

Bilangan oksidasi klorin dalam Cl2O dan ClO3- berturut-turut adalah ....
a.  +1 dan +3       b.  +1 dan +5         c.  +2 dan +5
d.  +3 dan + 5      e.  +4 dan +5

Pada reaksi : 3CuO + 2NH3 à 3Cu + N2 + 3H2O
Zat yang bertindak sebagai oksidator adalah ....
a.  CuO     b.  NH3     c.  Cu     d.  N2   e.  H2O

Reaksi kimia berikut ini yang merupakan reaksi auto redoks adalah ....
a.    Cl2 + 2OH- à Cl- + ClO- +H2O
b.    S2- à S + 2e
c.    Cl2 + 2e à 2Cl-
d.    SO3 + OH- à HSO4-
e.    Na2O + N2O5 à 2NaNO3
141516
Rumus Kimia besi (III) sulfat yaitu ....
a.  FeSO4            b.  Fe2(SO4)3         c.  Fe2SO4
d.  Fe(SO4)        e.  Fe(SO4)2

Diantara parameter air berikut, yang digunakan sebagai parameter 
pada pengolahan limbah aktif dengan activated sludge yaitu ....
a.    Temperatur
b.    Dissolved Oxygen
c.    zat padat terlarut
d.    derajat keasaman
e.    Biochemical Oxygen Demand

Tahap akhir pada pengolahan limbah dapat dilakukan dengan berbagai cara ....
a.    pengurangan BOD
b.    Penambahan lumpur aktif
c.    Pembentukan biomassa dan gas CO2
d.    Adsorpsi dan pengendapan logan berat
e.    Klorinasi untuk mensterilkan kuman
17

18


19


20
21
Sampel organik dipanaskan dengan CuO menghasilkan gas yang 
mengeruhkan air kapur. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel organik
mengandung ...
a.  hidrogen           b.  oksigen         c. Karbon
d.  hidrogen dan oksigen    e.  Karbon dan oksigen

Untuk mengenali adanya senyawa karbon dalam suatu bahan dapat
dilakukan dengan cara membakar bahan tersebut dengan harapan 
bila mengandung karbon akan dihasilkan ...
a.  uap air                            b.  gas karbon dioksida
c.  gas karbon monoksida   d.  Air kapur
e.  endapan kapur

Ciri khas atom karbon yang tidak dimiliki oleh atom lain adalah ....
a.    mampu membentuk ikatan rangkap
b.    mampu berikatan kovalen
c.    termasuk golongan IV A
d.    mempunyai elektron valensi 4
e.    mampu berikatan dengan sesamannya dan membentuk rantai

Atom C tersier pada rumus struktur dibawah ini ditunjukkan oleh atom 
C nomor ...
1           2         3           4       5
CH– CH – CH – CH – CH3  
         6           7          8           9         
           CH3  CH3    CH2 –  CH3
a.  1, 5, 9              b.  6, 7, 8            c.  2, 3, 4 
d.  7, 8, 9              e.  4, 5, 9  

Di dalam senyawa 2,3 metil pentana terdapat atom karbon primer, 
skunder dan tersier masing-masing sebanyak ....
a. 4, 2 dan 1         b.  4, 1 dan 2       c.  2, 1 dan 4
d.  2,4 dan 1         e.  1, 2 dan  4
22


23


24

25


262728


2930
Rumus Molekul yang menyatakan hidrokarbon jenuh yaitu ....
a.  C2H2    b.  C4H6   c.  C3H8    d.  C2H4    e.  C4H8

Nama senyawa yang memenuhi tata nama IUPAC adalah ....
a.    1,4 dimetil heptana
b.    4 etil, 5 metil heksana
c.    3,4 dietil heksana
d.    3,3,6 trimetil heptana
e.    1,3 dimetil heksana

Nama IUPAC senyawa berikut adalah ....
CH– CH – C = CH2
                  
           C2H5 CH3
a.    2,3 dimetil 1 pentena
b.    3 etil 2 metil 1 butena
c.    2 etil 3 metil 3 butena
d.    2 metil 3 etil 1 butena
e.    3 metil 3 pentena

Nama IUPAC senyawa berikut adalah ....
CH– CH2 – C ≡ C – CH – CH3
                 
                                  C2H5
a.    2 etil 5 metil Heksuna
b.    1,4 di metil 2 heksuna
c.    5 metil 3 heptuna
d.    2 metil 5 etil 2 heksuna
e.    3,6 dimetil 4 heptuna

Senyawa berikut mempunyai titik didih paling rendah yaitu ....
a.  n pentana    b.  n pentuna    c.  n heksana
d.  iso pentana e.  Iso butana

Suatu hidrokarbon mempunyai rumus empiris CH. Mr senyawa itu 26.
rumus molekul senyawa tersebut adalah ....
a.  CH2    b.  C2H2    c.  C2H4     d. C2H6    e.  C3H3

Heksana mempunyai isomer sejumlah
a.  3         b.  4          c.  5     .    d.  6         e.  7

Diantara senyawa berikutyang dapat mempunyai isomer geometri 
(cis-trans) adalah ....
a.  etana              b.  Propana              c.  1-butena
d.  2 butena         e.  Kloro etena

Reaksi antara 2 butena dengan asam klorida menghasilkan 2 kloro 
butana disebut reaksi ...
a.  adisi           b.  eliminasi         c. subtitusi
d.  oksidasi      e.  halogenasi  

3132
33


34


35


36

37


38


39
Fraksi-fraksi dalam minyak bumi diperoleh dengan cara ....
a.  pemanasan       b.  Sublimasi     c.  Penguapan
d.  sistilasi              e distilasi bertingkat

Proses penghilangan kotoran dan mineral pada minyak bumi disebut ...
a.  polimerisasi      b.  reforming      c.  desalting
d.  distilasi             e.  hidrolisis


Penyusun utama minyak bumi adalah senyawa ....
a.    alkana
b.    hidrokarbon aromatis
c.    sikloalkana
d.    alkanatiol
e.    sikloheksana

Perhatikan data hasil penyulingan bertingkat minyak bumi berikut
No
Jumlah Atom C
Titik didih (OC)
1
2
3
4
5
C1 – C4
C5 – C10
C8 – C12
C10 – C14
>C70
<-40
35 – 75
70 – 170
170 -250
>500
Fraksi yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor ditunjukkan 
oleh nomor ....
a.  5          b.  4          c.  3          d.  2          e. 1

Hasil Penyulingan minyak bumi yang memiliki titik didih paling tinggi adalah
a.  bensin                 b.  Solar              c.  Aspal
d.  kerosin                e.  NaftaKomposisi bensin premium dengan nilai oktan 80 yaitu ....
a.    80% n heksena dan 20% isooktana
b.    80% n oktana dan 20% n heptana
c.    80% isooktana dan 20% n heptana
d.    80% n heptana dan 20% n oktana
e.    80% Isooktana dan 20% n heksena

Senyawa yang digunakan sebagai pengganti TEL yaitu ....
a.    metil tersierbutil eter
b.    sikloheksana
c.    2 metil heksana
d.    2 metil heptana
e.    1,2 dikloro etana

Logam pencemar udara yang dihasilkan dari pembakaran bensin adalah....
a  Sn         b.  Ni        c.  Pb         d.  Fe        e. Hg

Mesin kendaraan bermotor jangan dihidupkan diruang tertutup, sebab 
salah satu gas hasil pembakaran bensin bersifat racun. Gas tersebut ....
a.  CO      b.  CO2­      c.  NO     d.  NO2   e. H2O
40
Gas adalah salah satu fraksi minyak bumi. Cara efektif membawa gas
 ketempat yang jauh, bahkan di ekspor ke manca negara adalah dengan bentuk ....
a.    polietana
b.    polietilena
c.    liguified natural gas
d.    liguified petroleum gas
e.    liguified propil gas


0 komentar:

Post a Comment

bagus sangat membatu bagi kami
sering-seringlah enteri file yang baru
kami merasa senang dan bangga atas kebedradaan blog ini